788824-74-8

Carbamic acid, [2-[4-(2-phenylethoxy)phenyl]ethyl]-, 1,1-dimethylethylester