871821-03-3

Carbamic acid,[(1S,2S)-1-(2-furanyl)-2-(methoxymethoxy)-2-phenylethyl]-,1,1-dimethylethyl ester